Friday, February 25, 2005

Lorem Ipsum Generator.

Another 'Lorem Ipsum Generator,' but a very comprehensive one. You can choose between various languages and charsets like, Arabic, Chinese, Greek, Hindi, Cyrillic, L33tspeak, Esperanto, Interlingua, Slovio, Sona, Japanese and more.

Here's a 'Lorem Ipsum' in Lëtzebuergesch, the language spoken in Luxemburg.

Räich ugedon schéinen an zwé. Vun eise Biereg duurch si, hin jo Wisen Poufank, drem gudden bessert dé méi. Wa gin Hunn Blieder. Hir eise jéngt heescht op, mir no Heck d'Pan d'Vioule.

[ Lorem Ipsum Generator ]